bg

Akceptacja regulaminu

Usługi świadczone przez firmę SoftOrbits Company ("SoftOrbits") w związku z niniejszą stroną internetową ("Strona") podlegają następującym Warunkom użytkowania ("Warunki"). Uzyskując dostęp, używając lub rejestrując się w celu korzystania z Oprogramowania (zgodnie z definicją zawartą w niniejszym dokumencie), Usług (zgodnie z definicją zawartą w niniejszym dokumencie) za pośrednictwem tej strony, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie i stosowanie się do niniejszych Warunków. Jeśli nie akceptujesz wszystkich tych warunków, nie korzystaj z tej strony.

Opis Usług

SoftOrbits może zapewnić użytkownikowi dostęp do różnych zasobów, materiałów i plików do pobrania, w tym wiadomości i informacji biznesowych, edukacyjnych i technicznych (zwanych łącznie "Usługami"). Usługi, w tym wszelkie aktualizacje i ulepszenia, podlegają Warunkom.

Korzystanie z Oprogramowania

Wszelkie oprogramowanie i związane z nim materiały udostępnione do pobrania na tej stronie lub w inny sposób dostarczone użytkownikowi ("Oprogramowanie") są chronione prawami autorskimi SoftOrbits i/lub jej licencjodawców (jeśli tacy istnieją). Prawo do pobierania i/lub korzystania z Oprogramowania podlega warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym ("Umowa licencyjna SoftOrbits"). Jakiekolwiek użycie, powielanie lub redystrybucja Oprogramowania niezgodne z Umową licencyjną SoftOrbits jest zabronione.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ograniczenie użytkowania

Jeśli Warunki i/lub Umowa Licencyjna SoftOrbits nie stanowią inaczej, Usługi są przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozprowadzać, transmitować, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać ani sprzedawać żadnych informacji, produktów ani usług uzyskanych za pośrednictwem Usług. Jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z niniejszych Warunków, jego upoważnienie do korzystania z tej Witryny automatycznie wygasa, a użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszelkie materiały będące w jego posiadaniu, uzyskane z Witryny.

Polityka zwrotów

Nie oferujemy zwrotów za oprogramowanie, w przypadku którego kod klucza rejestracyjnego został już wysłany do klienta. Przed podjęciem decyzji o zakupie naszego oprogramowania prosimy o pobranie, zainstalowanie i przetestowanie udostępnianych przez nas wersji ewaluacyjnych.

Wyjątki od polityki refundacji są rozpatrywane indywidualnie i przyznawane tylko w przypadku zaistnienia nagłych lub wyjątkowych okoliczności.

Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć wersję próbną, dzięki której klienci mogą upewnić się, że są zadowoleni i kompatybilni z systemem. Pozwala to naszym klientom na podjęcie świadomej decyzji o zakupie. Po dokonaniu zakupu nie oferujemy zwrotu gotówki ani wymiany. Uważamy, że taka polityka jest zgodna z polityką największych sprzedawców oprogramowania na świecie.

W przeciwieństwie do dóbr fizycznych, oprogramowanie i licencje na oprogramowanie rozprowadzane elektronicznie mogą być powielane. Po wydaniu licencji, niestety nie jest możliwe, abyśmy wycofali wszystkie kopie.

Dlatego też SoftOrbits nie przyjmuje zwrotów ani wymiany produktów. Użytkownik powinien być zadowolony z produktu przed jego zakupem. Od tej zasady nie ma wyjątków.

Składając zamówienie na dowolne oprogramowanie i/lub usługi potwierdzasz, że:

1. Pobrałeś i przetestowałeś wcześniej wersję próbną (wersje próbne) produktu (produktów) oprogramowania.

2. Sprawdziłeś kompatybilność naszego produktu(ów) z własnym systemem PC i konfiguracją.

3. Wiesz, że zwrot pieniędzy jest niemożliwy po wysłaniu do Ciebie e-maila(ów) rejestracyjnego(ych).

4. Akceptujesz naszą politykę zwrotów, jak pokazano powyżej.


30-dniowy Zwrot Pieniędzy Okoliczności Niezaakceptowane

 1. You purchased the so-called 'wrong' product, and you purchased the 'right' product from another company.
 2. You changed your mind after placing an order.
 3. You requested for a refund for technical issues, but never provided any assistance to our support team with
 4. any detailed description of the problem.
 5. Refund for part of a bundle.
 6. Special offer product.
 7. Request for a refund of more than 30 days

30-dniowy Zwrot Pieniędzy akceptowane Okoliczności

 1. Zakupiłeś zły produkt, a następnie zakupiłeś właściwy produkt w softorbits.com w ciągu 30 dni.
 2. Zostałeś podwójnie obciążony z powodu problemu systemowego platformy płatniczej innej firmy.
 3. Produkt ma problemy techniczne.
 4. Nigdy nie otrzymałeś od nas kodu rejestracyjnego produktu i nie otrzymałeś odpowiedzi od naszego zespołu wsparcia w ciągu 24 godzin po zgłoszeniu tego faktu.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

WAŻNE: NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA ("EULA") JEST UMOWĄ PRAWNĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A firmą SoftOrbits. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA DOSTARCZONEGO WRAZ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ ("OPROGRAMOWANIE") OZNACZA AKCEPTACJĘ TYCH WARUNKÓW. PRZED ZAKOŃCZENIEM PROCESU INSTALACJI I ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE INSTALUJ I/LUB NIE UŻYWAJ OPROGRAMOWANIA. INSTALUJĄC, KOPIUJĄC LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ EULA.

1. UDZIELENIE LICENCJI. SoftOrbits udziela Użytkownikowi licencji na użytkowanie jednej kopii wersji OPROGRAMOWANIA na jednym komputerze. Użytkownik" oznacza firmę, jednostkę lub osobę fizyczną, z której środków uiszczona została opłata licencyjna. Użytkowanie" oznacza przechowywanie, ładowanie, instalowanie, wykonywanie lub wyświetlanie OPROGRAMOWANIA. Użytkownik nie może modyfikować OPROGRAMOWANIA ani wyłączać jakichkolwiek funkcji licencyjnych lub kontrolnych OPROGRAMOWANIA, chyba że jest to zamierzona część funkcji programistycznych OPROGRAMOWANIA. Licencja ta nie może być przeniesiona na żaden inny system, na inną organizację lub osobę.

2. PRÓBA i REJESTRACJA. Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z OPROGRAMOWANIA bez rejestracji wyłącznie w celu oceny działania OPROGRAMOWANIA przez okres nie dłuższy niż 20 dni. Jeśli po upływie tego czasu chciałbyś kontynuować korzystanie z OPROGRAMOWANIA, musisz zarejestrować je w SoftOrbits na warunkach określonych w informacji rejestracyjnej, która znajduje się w dokumentacji dołączonej do OPROGRAMOWANIA. Oczekuje się, że przed dokonaniem zakupu użytkownik skorzysta z OPROGRAMOWANIA w swoim systemie i dokładnie oceni jego przydatność i funkcjonalność. Takie podejście "wypróbuj zanim kupisz" jest ostateczną gwarancją, że OPROGRAMOWANIE będzie działać w sposób satysfakcjonujący dla użytkownika.

3. PRAWA WŁASNOŚCI. OPROGRAMOWANIE jest własnością i jest chronione prawem autorskim przez SoftOrbits. Licencja nie nadaje tytułu ani prawa własności do OPROGRAMOWANIA i nie powinna być interpretowana jako sprzedaż jakichkolwiek praw do OPROGRAMOWANIA.

4. PRAWA AUTORSKIE. OPROGRAMOWANIE oraz wszelkie prawa, w tym prawa własności, są własnością SoftOrbits lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim oraz międzynarodowymi umowami o ochronie praw autorskich, a także innymi prawami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że własność intelektualna OPROGRAMOWANIA nie jest przekazywana użytkownikowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tytuł i pełne prawa własności do OPROGRAMOWANIA pozostają wyłączną własnością SoftOrbits, a użytkownik nie nabywa żadnych praw do OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie określone w niniejszej licencji. Użytkownik zobowiązuje się, że wszelkie kopie OPROGRAMOWANIA będą zawierały te same informacje o prawach własności, które znajdują się na OPROGRAMOWANIU.

5. INŻYNIERIA WSTECZNA. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował prób kompilacji wstecznej, modyfikacji, tłumaczenia lub dezasemblacji OPROGRAMOWANIA w całości lub w części.

6. BRAK INNYCH GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST" BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. SoftOrbits WYŁĄCZA WSZYSTKIE INNE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ, ANI NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA I MOŻE ON MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI.

7. ODWOŁALNOŚĆ. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej licencji, strony zgadzają się, że taka nieważność nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych części niniejszej licencji.

8. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA SoftOrbits ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WTÓRNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z DOSTAWY, WYKONANIA LUB UŻYCIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA SoftOrbits ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ SoftOrbits Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, NIE BĘDZIE PRZEKROCZYĆ OPŁATY LICENCYJNEJ UISZCZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, JEŚLI TAKA WŁAŚCIWA.

9. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a SoftOrbits i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące przedmiotu niniejszej licencji. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną i niewykonalną, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałej części umowy, która pozostanie ważna i wykonalna zgodnie z jej warunkami. Niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku nieprzestrzegania jej postanowień przez Użytkownika. SoftOrbits może w dowolnym momencie zmienić niniejszą umowę w formie pisemnej, według własnego uznania.